Reforma důchodů musí být rychlá a radikální.
Zárukou důchodové reformy je oddělený důchodový účet od státního rozpočtu, aby vláda tento účet nemohla využívat na krytí případných schodků v hospodaření a byla nucena mít co nejvíce vyrovnaný rozpočet. Každý občan by dostal tzv. státní důchod za své placení sociálního pojištění, které by mohlo klesnout až o 10 % včetně příspěvku na zaměstnanost. Státním důchodem by byla zajištěna solidarita mezi generacemi i solidarita mezi příjmovými skupinami tak jako nyní.
Nadstavbou nad tento státní důchod by byla alikvotní část souhrnu plateb sociálního pojištění, kterou budou odvádět děti jako další plátci.Tato alikvotní částka bude vyplácena rodičům měsíčně k státnímu důchodu. Pokud budou rodiče žít oba, bude se tato částka dělit dvěma, pokud jeden zemře, stoupne druhému tato částka o polovinu.
Výplatou alikvotní části souhrnu plateb od dětí bude opět zajištěna spravedlnost pro příjemce. Někdo bude mít děti, které nepracují a samy budou na dávkách.Budou málo přispívat na důchodový účet, pak i příspěvek k státnímu důchodu jeho rodiče musí být nižší. Někdo bude mít naopak více dětí, všichni budou zaměstnaní a budou na důchodový účet odvádět více.Pak bude mít rodič větší příspěvek ke státnímu důchodu. Jistě, někdo by si mohl říci a proč tedy neplatit rodičům peníze rovnou. Odpověď je jednoduchá, protože jen stát a zákon u důchodovém pojištění zajistí, aby děti donutil formou pojištění na rodiče platit.
Výchova dětí totiž stojí nemalé peníze, které musí rodiče vynakládat. Němečtí ekonomové vypočetli nákladovost rodiny na výchovu dětí: jeden potomek-náklad 107136 eur, tedy 496 eur měsíčně, druhý potomek-472 eur.měsíčně, třetí 414 eur měsíčně. O tato prostředky přijde rodina při výchově dětí. Je tedy spravedlivé, aby se mu jich část vrátila zpět v důchodu jako příspěvek řekněme za výchovu a zajištění dalšího plátce.
Samozřejmě ti občané, kteří nebudou mít žádné děti, budou dostávat od státu pouze státní důchod za platbu svého pojištění. Zaprvé nevydávali peníze na výchovu dětí, tudíž jim více peněz zbylo pro jejich potřebu. Za druhé nezvýšili počet plátců do důchodového systému, takže nemohou dostat alikvotní část z jejich příspěvků. Za třetí budou nuceni si za ušetřené peníze zajistit nadstavbu nad důchodovou dávku sami. Zřízením penzijního fondu, zhodnocením svých prostředků v investičních fondech apod. Budou muset více myslet na své stáří.
Je logické, že stát by pro všechny, tedy jak bezdětné, tak rodiče s dětmi, měl zřídit další pilíř plateb ke státním důchodům za platbu pojištění..A tou je odvod do penzijního fondu s daleko větší podporou státu, aby lidé byli stimulováni si na svůj důchod více šetřit a stali se zodpovědnější.
Ruku v ruce s tímto opatřením musí jít daňová reforma. Všichni plátci musí mít rovnou startovní čáru. Tedy odečitatelné položky na děti se musí zrušit a nikdo v návaznosti na důchodový systém dle plátců nesmí být zvýhodňován.
Rovněž evidence plátců a plateb vztahujících se k rodičům by musela být adresná s určujícím účtem.
Co by taková reforma přinesla?
1/ Samozřejmě by se provedená úprava projevila velmi pozitivně na nezaměstnanosti a menších nákladech zaměstnavatele na pracovní sílu.
2/ Evidentní stimul rodin mít děti, čím více, tím lépe pro rodiče v případě příspěvku k důchodu.
3/Větší spravedlnost ve vyplácených důchodech.
4/ Větší vdovské důchody v případě úmrtí jednoho z manželů.
Celkový přínos pro ekonomiku státu včetně zajištění dlouhodobé neklesající výplaty důchodů.


Články o reformách důchodů a zdravotnictví jsou použity s laskavým souhlasem autora, který je rovněž publikoval na Neviditelném psu.

Zbytečná panika kolem osobních účtů ve zdravotnictví.
Proč tak vehementně Rath zavrhuje osobní účty ve zdravotních pojišťovnách? Odpověď je prostá. Pacient by si velmi dobře ohlídal své náklady a to se nemůže některým lékařským zařízením naprosto hodit. Kupříkladu při přijetí pacienta na operaci v pátek, když operační den je v úterý, by si nemohly nemocnice účtovat za pátek až neděli, protože pacient by jim to nedovolil a přišel až v pondělí. Za současného sytému přijatého pacienta pustí na sobotu a neděli domů a nastoupí až v pondělí, ačkoli pojišťovně účtují za tři dny naprosto nevynaložených nákladů..
Mít svůj osobní účet v pojišťovně je nejen výhodou pro pacienta, který tak ušetří své prostředky, ale i pro celý sytém zdravotnictví. Uveďme si příklad takového fungování zdravotního účtu.
Úhrada péče: peníze za úhradu zdravotní péče přijdou do pojišťovny, kde je pacient registrován. Je jedno zda od státu za státní pojištěnce, zaměstnavatele či osobního plátce. Tam se rozdělí v poměru kupříkladu 50% do společného účtu či rezervního fondu pod jeho kódem, ze kterého se budou platit operace a dlouhodobé nemoci včetně léků pro všechny nemocné v poměrné části a 50% na jeho osobní účet.
Návštěva lékaře: pacient předá kartičku od pojišťovny sestře, ta jí projede čtecím zařízením a na počítači doktora automaticky naskočí karta pojištěnce jednotná pro všechny. Lékař provede prohlídku, zanese údaje do karty, vyjede mu z tiskárny recept s jeho přidělenou číselnou řadou z MZ a účet ve trojím provedení. Pacient podepíše, jedna kopie jemu, jedna pojišťovně na základě níž pak provede úhradu z pacientova účtu, či společného účtu dle povahy nemoci. Samozřejmě lékař musí být napojen on line na internet. Na to by mu mělo přispět ročním paušálem MZ, které by mělo úsporný a kontrolní systém podpořit. Údaje z karty pacienta a předepsaný lék, včetně částky, kterou mu spočítá program dle výkonu a bodu přenese lékař do dané pojišťovny jedním kliknutím. Každý v pojišťovně bude mít svou elektronickou zdravotní kartu s možností dálkového přístupu pod kódem. Pojišťovna již jen odešle některé statistické údaje do centrálního registru MZ. Recept se celý přenese do centrálního registru MZ.
Návštěva lékárníka: lékárník vezme kartičku pojišťovny, projede čtecím zařízením a podívá se do registru receptů MZ, zda souhlasí číslo. Pak vydá lék. Pokud nebude souhlasit číslo, lék nevydá a pojištěnce nahlásí pojišťovně. Tak se zamezí falšování receptů a prodejům léků přes internet různými šíbry, kteří si na falšovaný recept vyzvednou léky a pak s nimi kšeftují s obrovským ziskem jemu do kapsy, který už jednou zaplatila pojišťovna. Často jsou to prostředníci spolupracující s lékaři. Zamezí se i vydávání léků narkomanům na falešný recept. To vše platíme ze společné kapsy zdravotního pojištění. Všechny léky do 100Kč si hradí pacient sám. Důchodci do 50Kč. Pak není třeba kontrola lékárníka v registru MZ.
Převod prostředků na jiný účet: Účty se budou dědit bez zatížení notářských poplatků a jakýchkoli daní. Peníze přejdou na účet dědice a to i nespotřebované z rezervního fondu uložené pod jeho kódem. V tomto rozložení se načtou na účty jiné pojišťovny. Totéž při přechodu k jiné pojišťovně. Kdo bude chtít ze svého účtu nadotovat účet svého rodiče či příbuzného stejný postup. Kdo překročí na svém účtu určitou částku, může dostat od pojišťovny čerpání bonusů, mít z účtu placenou kompletně lázeňskou péči , refundace doplatků za léky po předložení účtu, atd. Na jiné platby než související se zdravím pacienta nebude možno peníze z účtu čerpat. Při malé částce na účtu z důvodu nehospodárnosti písemné varování pojišťovny, že účet je třeba nadotovat. Při přečerpání částky na účtu výpověď pro klienta , zaplacení péče ze zbytku na rezervním fondu a přeplatek zaslán pacientovi, nedoplatek vymáhán exekučně. Výpisy z účtu po internetu kdykoli nebo jednou ročně spolu se zpravodajem pojišťovny.
Komentář: tímto opatřením vznikne naprosto přesná kontrola jak MZ, tak revizních lékařů, kteří budou také nahlížet do registru MZ a hlavně dokonalá kontrola pacienta a pojišťovny. Pacient už si ohlídá, aby nešel na zbytečné kontroly, které zaplatí z účtu, aby nečerpal léky, které pak nebere, protože je zaplatí buď v hotovosti, či ze svého adresného účtu. Při zavedení osobních účtů je jakákoli spoluúčast pacienta za prohlídku a recept zbytečná, kterou chce nyní zavádět ČSSD. Proč se tedy bát osobních účtů, které by financovali zdravotnictví naprosto stejně jako nyní, jen s tou úpravou, že bude velmi důsledná kontrola peněz, ze které nic neunikne zbytečně a hlavním kontrolorem svých financí bude sám pacient. Snad jen to vadí kritikům, že se již nebude moci podvádět a to je účel osobních účtů.